UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zawiązane dla kontynuowania dobrych tradycji związanych z bezinteresownym działaniem na rzecz Społeczności Sławięcic w dziedzinie kultury, oświaty, wychowania młodzieży, rekreacji i sportu, szeroko rozumianych kontaktów międzyludzkich i poprawy warunków życia. Stowarzyszenie w swoich działaniach kieruje się wskazaniami Społecznej Nauki Kościoła Katolickiego.

§ 3.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kędzierzyn-Koźle, Osiedle Sławięcice,
  ul. Asnyka 2, kod pocztowy 47-230 Kędzierzyn-Koźle
  .
 1. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
 2. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego statutu.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Członkowie stowarzyszenia mają prawo posiadania legitymacji członkowskiej.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

Rozdział 2. Cele i środki działania.

§ 7

Celami stowarzyszenia są:

 1. Budowanie zgody i życzliwości między ludźmi, zgodnie z chrześcijańską hierarchią wartości.
 2. Podniesienie na wyższy poziom wiedzy o historii, pięknie i kulturze zamieszkiwanej miejscowości, okolicy i kraju; wśród ludzi młodych oraz dawnych obecnych i przyszłych mieszkańców Sławięcic.
 3. Działanie na rzecz rozwiązywania żywotnych interesów mieszkańców Sławięcic, dotyczących estetyki miejscowości, ekologii, rozwoju oświaty, szeroko pojętej kultury współżycia, zdrowia i wypoczynku.

§ 8

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

 1. Organizowanie imprez i akcji o charakterze kulturalno rekreacyjnym.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 3. Współprace z samorządem lokalnym oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Sławięcic.
 4. Współpracę z Duszpasterzami Kościoła Katolickiego z parafii św. Katarzyny w Sławięcicach.
 5. Reprezentowanie interesów mieszkańców Sławięcic wobec władz publicznych i samorządowych.
 6. Nawiązywanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami Sławięcic oraz osobami w inny sposób związanymi z tą miejscowością.
 7. Nawiązywanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach z terenu miasta Kędzierzyna Koźla, kraju i zagranicy
 8. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia

§ 9

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków.

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która: złoży deklarację członkowską, przedstawi opinie 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz spełni inne określone uchwałami wymagania.
 1. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia mogą być osoby nie zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a związane w jakiś sposób z miejscowością Sławięcice.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również Cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna       i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 1. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i realizacje celów Stowarzyszenia.
 1. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo do :

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 3. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia.
 4. Zgłaszania wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 4. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia i Społeczności Sławięcic na zewnątrz.

§ 17

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 18

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 20

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
  2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
  3. utraty praw obywatelskich ma mocy prawomocnego wyroku sądu
  4. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek wykluczenia przez uchwałę Zarządu na pisemny wniosek 10 członków Stowarzyszenia z powodu:
   1. łamania postanowień Statutu,
   2. nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia.
   4. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek wykluczenia przez uchwałę Zarządu z powodu niepłacenia składek przez ponad 1 (jeden) rok.

§ 21

 1. Uchwała Zarządu o przyjęciu i odwołaniu członków następuje zwykła większością głosów.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia.

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

-       Walne Zgromadzenie Członków

-       Zarząd

-       Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych.
 2. (wykreślony)

§ 24

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 25

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. 2.W Walnym Zgromadzeniu członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne Członkowie zwyczajni , mieszkający stale poza granicami Kędzierzyna-Koźla

mogą upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) innym członkom Stowarzyszenia do reprezentowania ich na Walnym Zgromadzeniu. Upoważnieniem takie winno być pisemne , opatrzone czytelnym podpisem upoważniającego.

§ 26

 1. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, w okresie do 30 czerwca każdego roku.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 27

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków może być zwołane:

-       przez Zarząd z jego inicjatywy,

-       na wniosek Komisji Rewizyjnej,

-       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zarząd jest zobowiązany zwołać w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.

§ 28

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków jest jawne, za wyjątkiem:

 1. wyboru i odwoływania władz Stowarzyszenia,
 2. pozbawienia członkostwa,
 3. w przypadku, gdy zażąda tego przynajmniej 1 członek zwyczajny.

§ 29

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

-       uchwalenie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,

-       uchwalanie zmian statutu,

-       wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

-       udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

-       rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

-       uchwalanie Regulaminu Zarządu,

-       uchwalanie budżetu

-       uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

-       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

-       rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia,

-       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

-       podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

-       podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 30

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz..

§ 31

 1. Zarząd składa się z Prezesa, Zastępcy Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i 3 członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy:

-       realizacja celów Stowarzyszenia,

-       wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

-       sporządzanie planów pracy i budżetu,

-       sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

-       podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

-       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

-       Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

-       organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

-       przyjmowanie i wykluczanie członków.

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia . Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza i 1 członka.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

-       kontrola działalności Stowarzyszenia,

-       składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

-       prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

-       składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

-       składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 34

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu , który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę organu.

Rozdział 5. Majątek i fundusze

§ 35

Majątek stowarzyszenia powstaje:

-       ze składek członkowskich,

-       z darowizn, spadków, zapisów.

-       z dochodów własnej działalności statutowej,

-       z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia

-       z dotacji i ofiarności publicznej.

§ 36

Środki pieniężne przechowywane są na koncie bankowym i w kasie Towarzystwa. Środki w kasie Towarzystwa nie powinny przekraczać kwoty 1000 zł. Środki pieniężne powyżej kwoty 1000zł powinny być wpłacane na konto bankowe.

§ 37

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 38

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenai.

§ 39

Zawiadomienia członków dokonuje się w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 40

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie maja zastosowania przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Kędzierzyn-Koźle , Sławięcice ,15 czerwiec 2010 r..

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁAWIĘCIC

Asnyka 17
47-230 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 600 926 901
kontakt@naszeslawiecice.pl
KRS: 0000145116
REGON: 532378318
NIP: 749-19-31-354

SZYBKI KONTAKT