UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Literatura, opracowania, artykuły, ciekawostki

 1

„Dzieje Sławięcic do roku 1945” autorstwa profesora Karola Joncy wydano w Kędzierzynie-Koźlu w 2007 r. W publikacji tej wykorzystano uzupełniony i poprawiony tekst Karola Joncy „Dzieje społeczno-gospodarcze Sławięcic do 1945 r.” zamieszczony w III tomie wydawnictwa Ziemia Kozielska – Studia i Materiały, wydanego z inicjatywy Towarzystwa Ziemi Kozielskiej przez Instytut Śląski w Opolu w 1974 roku.

Książka ukazała się staraniem Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic, w jej opracowaniu uczestniczył zespół : Grzegorz Białek, Krzysztof Burdynowski, Maria i Gerard Kurzaj, Magdalena Kurowska, Irena Kwoczała, Piotr Olesz i Katarzyna Chocholska.

Publikacja napisana przez pochodzącego ze Sławięcic Karola Joncy to pięknie wydana 176 stronicowa pozycja o charakterze monografii z licznymi rycinami, starymi fotografiami ukazującymi przedwojenne Sławięcice, oryginalnymi dokumentami oraz barwnymi ilustracjami zachowanej architektury. Zawiera bezcenną wiedzę nie tylko o bogatej historii Sławięcic, o toczących się tu niegdyś walkach, o mieszkańcach ich kulturze, obyczajach, rozwoju oświaty, społeczno-politycznych i gospodarczych przemianach. To źródło wiedzy o charakterze naukowym, rzetelne opracowanie podbudowane oryginalnymi cytatami dokumentów, listów, wypowiedzi. Kończy ją wykaz nazwisk dorosłych mieszkańców Sławięcic i ich zawodów z roku 1936.

Książkę wydano ze środków Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic przy wsparciu finansowym Gminy Kędzierzyn-Koźle.

 

 

2

„Sławięcice na dawnej widokówce 1896 – 1945 Slawentzitz in alten Ansichtskarten” to monografia autorstwa byłej mieszkanki Sławięcic Marii Różyńskiej wydana w 2009 roku nakładem wydawnictwa Stowarzyszenia Miłośników Śląskiej Porcelany i Widokówki w Nakle Śląskim.

Ta dwujęzyczna (polsko-niemiecka) 137 stronicowa książka zawiera podstawowe informacje o historii Sławięcic, krótkie charakterystyki 42 wydawców sławięcickich widokówek, ale przede wszystkim przedstawia ponad 200 reprodukcji pochodzących z kart pocztowych i widokówek z końca XIX wieku i I połowy XX wieku. Monografia zawiera reprodukcje litografii kolorowych z przełomu wieków oraz 187 czarno-białych kartek wykonanych z pojedynczych zdjęć prezentujących nie tylko budowle i widoki Sławięcic, ale i ludzi tam wówczas mieszkających.

Reprodukcje są podpisane, w przypadku budowli podano funkcję jaką pełniły w okresie wydania kartek oraz w miarę możliwości, w czasie przygotowania książki. Wszystkie zamieszczone w książce reprodukcje kart pocztowych i widokówek, litografii oraz zdjęć pochodzą ze zbiorów własnych Marii Różyńskiej.

Wydanie tej pozycji wsparły finansowo Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz Samorząd Mieszkańców Osiedla Sławięcice Rada Osiedla.

 

 

3

Album „Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach Kirche Der HL. Katharina aus Alexandrien in Slawentzitz” opracował zespół: Grzegorz Białek, Krzysztof Burdynowski, Jolanta Duda, Maria i Gerard Kurzaj, ks. proboszcz Jan Piechoczek, ks. proboszcz Marian Bednarek, Hans Manek.

Pozycja ta to pięknie wydany 118 stronicowy dwujęzyczny w języku polskim i niemieckim album bogato ilustrowany barwnymi zdjęciami wykonanymi w latach 2006 – 2011. Tekst to opis starań ówczesnego proboszcza Sławięcic Amanda Dronię o budowę świątyni, a także szczegóły jej budowy w latach 1864 – 1869. W rozdziale sztuka i modlitwa zaprezentowano wnętrze kościoła z jego nawami, ołtarzami, obrazami i rzeźbami świętych, witrażami, sławięcicką litanią w obrazach i rzeźbach, Stacje Drogi Krzyżowej czy dzwony. Rozdział ostatni to fotografie wnętrza kościoła po malowaniu w latach 2010-2011. Atutem tej publikacji są barwne fotografie i ciekawe teksty.

Album ten powstał i wydano go staraniem i ze środków Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic przy wsparciu finansowym Gminy Kędzierzyn-Koźle w roku 2011 w Opolu w Wydawnictwie i Drukarni Świętego Krzyża w Opolu.

 

 

4

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2010 wydało „Spacerkiem po Sławięcicach przewodnik turystyczny”. Przewodnik jest wspólnym dziełem uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3. Autorkami tekstów są Ewa Kalus, Jolanta Hyla, Joanna Nedokis, natomiast uczniowie Magdalena Jaremko, Natalia Pietruczuk, Żaneta Wicher, Edyta Tomaszek, Miłosz Wędzina, Wojciech Pabian, Łukasz Hankowski, Maciej Wantoch zbierali informacje w terenie. Informacje zawarte w 40 stronicowym przewodniku są wszechstronne i szczegółowe. Dotyczą pochodzenia nazwy miejscowości, położenia geograficznego, klimatu, rodzajów gleby, flory i fauny, walorów przyrody i krajobrazu, zabytkom architektury, ale także historii miejscowości, dnia dzisiejszego, dawnych zwyczajach i legend o utopcach, czy zwyczajach św. Mikołaja ze Sławięcic W publikacji zamieszczono ponad 100 fotografii, kilka starych ilustracji pałacu, plan oraz spis miejsc zabytkowych Sławięcic ujętych na mapie i w przewodniku. Dołączono także opis szlaku turystycznego po miejscowości. Przewodnik ukazał się drukiem przy finansowym wsparciu Samorządu Mieszkańców Osiedla Sławięcice Rady Osiedla oraz 11 w większości prywatnych firm działających w Sławięcicach.

 

 

5

W III tomie wydawnictwa Ziemia Kozielska – Studia i Materiały, wydanego z inicjatywy Towarzystwa Ziemi Kozielskiej przez Instytut Śląski w Opolu w 1974 roku znajduje się na stronach 225 – 339 tekst Karola Joncy pod tytułem Dzieje społeczno-gospodarcze Sławięcic (do roku 1945). Autor opisuje losy Sławięcic w poszczególnych okresach historycznych, ilustrując tekst kilkoma rycinami i fotografiami. Historia założenia osady Sławięcic, jej dziejów w Polsce Piastów, później miasta książęcego, utracie praw miejskich, okres pod panowaniem czeskim i habsburskim, pruskim, sytuację między wojnami, boje o Sławięcice w 1945 r., to źródło wiedzy o charakterze naukowym, monograficznym, wzbogaconym o liczne cytaty i odwołania do bogatej literatury przedmiotu.

 

 

6

Publikacja p.t. „Karol Jonca (13 IX 1930 – 13 I 2008)” autorstwa Jerzego Wyrozumskiego. To 26 stronicowy tekst wykładu wygłoszonego przez autora w dniu 29.IX. 2008 roku wydanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie w 2011 r. Autor wspomina początki swojej przyjaźni z Karolem Joncą, w dalszej części wykładu przedstawia przebieg jego studiów, kariery naukowej by scharakteryzować w największym skrócie dorobek badawczy i naukowy profesora. Zakres zainteresowań naukowych i badawczych profesora był obfity i wielowątkowy. Jego zainteresowania koncentrowały się na przemyśle górnośląskim w okresie cesarstwa niemieckiego, historii gospodarczej i społecznej głównie w czasach Drugiej Rzeszy , najnowszymi dziejami Wrocławia, w szczególności schyłek II wojny światowej, problemie żydowskim ( m.in. „noc kryształowa”). Szerokość horyzontów badawczych wykraczała poza problematykę śląską i ściśle niemcoznawczą. Interesowały go także m. in. wojna Polski z bolszewicką Rosją. Karol Jonca według autora …”przynajmniej od czasów gimnazjalnych interesował się swoją małą ojczyzną tj. historią lokalną Koźla i okolicy a zwłaszcza Sławięcic, w których się urodził i w których miał swoje rodzinne korzenie…”. Uzupełnieniem tekstu są fotografie ze zbiorów autora.

 

 

7

W 40 tomie Studiów Śląskich wydanym przez Instytut Śląski w Opole w 1982 roku na s. 273 – 302 znajduje się artykuł Hanny Góreckiej i Alicji Janeczko pt. „Ruch naturalny ludności parafii Sławięcice w latach 1804 – 1870”. Artykuł ten opracowano na podstawie ksiąg metrykalnych ślubów, chrztów i zgonów parafii Sławięcice. Autorki omówiły w nim wybrane problemy demograficzne takie jak małżeństwa, urodziny i zgony mieszkańców parafii. Liczby, wskaźniki i współczynniki. Sezonowość zawierania małżeństw, urodzeń, zgonów. Małżeństwa według stanu cywilnego, wieku, pochodzenia terytorialnego nowożeńców. Urodzenia według płci, bliźniacze, pozamałżeńskie. Zgony według płci, struktura wieku zmarłych. Problematykę demograficzną zawartą w artykule poszerzoną o zagadnienia społeczne wynikające z analizy ksiąg parafialnych autorki przedstawiły szerzej w swoich pracach magisterskich w 1979 roku (H. Górecka ”Ludność parafii Sławięcice w latach 1804 - 1845; A. Janeczko Ludność parafii Sławięcice w latach 1846 – 1870)

 

 

8

„50 lat Zespołu Szkół Chemicznych w Kędzierzynie –Koźlu” opracował i wydał Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Chemicznych w 1996 r.

Publikacja ta to materiały pamiątkowe z okazji III Zjazdu Absolwentów. Zawiera kalendarium, czyli nazwy pod jakimi funkcjonowała szkoła, nazwiska dyrektorów szkoły, kierowników laboratorium chemicznego, warsztatów i internatu. Historia szkoły, wykaz nauczycieli uczących w latach 1947 – 1996, najważniejsze osiągnięcia uczniów w dziejach szkoły, listy Absolwentów szkół średnich Zespołu Szkół Chemicznych z lat 1952 – 1996. Uzupełnieniem są fotografie z życia szkoły.

 

 

9

„Księga pamiątkowa z okazji 60-lecia szkoły i IV Zjazdu Absolwentów” opracowana i wydana przez Komitet Organizacyjny IV Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Sławięcicach w roku 2006.

Jubileusz istnienia szkoły był nie tylko okazją do wielu wspomnień, ale też do podsumowania dotychczasowego dorobku Szkoły i jej miejsca w środowisku. Uzupełnieniem historii szkoły, najważniejszymi osiągnięciami Szkoły, uczniów i nauczycieli, listą stypendystów Prezesa Rady Ministrów dużą część publikacji zajmują wspomnienia Absolwentów i Nauczycieli. Księgę kończą listy nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie w latach 1946 – 2006 , absolwentów z lat 1947 – 2006. Uzupełnieniem informacji są fotografie z kronik szkolnych.

 

 

10

W roku 1999 w wydanym z inicjatywy Towarzystwa Ziemi Kozielskiej tomie VI Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich przez Instytut Śląski na stronach76 – 82 zamieszczono artykuł Izabeli Truty „Społeczność lokalna Sławięcic”. W polu zainteresowania autorki znalazły się wszelkie inicjatywy społeczne i działalność na rzecz Sławięcic w ramach tejże społeczności lokalnej, a mianowicie praca samorządu w Sławięcicach, funkcjonowanie Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic i jego działalność wydawnicza („Gazeta Sławięcicka”). Autorka przedstawia także sylwetki Anny Białek, Haliny Fogel, Gerarda Kurzaja, Włodzimierza Matuszewskiego, ludzi, którzy dla swojego lokalnego środowiska robią bardzo dużo.

Artykuł ten jest fragmentem pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem dr Jadwigi Kosowskiej-Rataj, obronionej w 1996 r. na Uniwersytecie Opolskim.

Wiele informacji dotyczących historii Sławięcic i współczesnych wydarzeń z życia mieszkańców osiedla można znaleźć w artykułach czy krótkich informacjach zamieszczonych na łamach Nowej Trybuny Opolskiej czy prasy lokalnej m.in. Echa Gmin, Gazety Lokalnej i jej kontynuacji Nowej Gazety Lokalnej, Tygodnika Lokalnego 7DNI, a przede wszystkim Gazety Sławięcickiej. Czasopisma te znajdują się w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Poszukiwania opisu artykułów ułatwia prowadzona od 2001 roku w formie elektronicznej kartoteka regionalna   http://www.mbpkk.pl/sowa/sowacgi.php

Natomiast w Kędzierzyńsko-Kozielskiej Bibliotece cyfrowej   http://dlibra.mbpkk.pl/dlibra są dostępne w formie cyfrowej wszystkie wydane dotychczas numery Gazety Sławięcickiej.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁAWIĘCIC

Asnyka 17
47-230 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 600 926 901
kontakt@naszeslawiecice.pl
KRS: 0000145116
REGON: 532378318
NIP: 749-19-31-354

SZYBKI KONTAKT